Regulamin wypożyczania darmowych książek.

There are no translations available.

Regulamin wypożyczania

darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

w  Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 

1. Niniejszy „Regulamin wypożyczania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

 

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

 

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

 

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

2. Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania

 

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

4. Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w bazie użytkowników.

 

5. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

 

§ 2

Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

Szkoła –

Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Kluczkcowicach

 

 

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

 

Uczeń– uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

 

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający

 

realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

 

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.z 2014 r. poz. 811).

 

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

Organ prowadzący- gmina Opole Lubelskie

 

 

Rozdział II

 

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

1.Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki,

 

materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

 

2. Biblioteka nieodpłatnie:

 

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

 

lub

 

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

 

lub

 

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz

z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział III

 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

1.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach

 

dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownych protokołów.

 

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne

 

stanowią własność organu prowadzącego Szkołę.

 

3. Podręczniki przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

Rozdział IV

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

§ 1

 

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy

 

uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

 

2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

 

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą

 

klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

 

4. Rejestracja następuje najpóźniej w pierwszym tygodniu nauki w danym roku szkolnym.

 

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

 

1.Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego

 

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

 

3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

 

4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych

 

materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

5. Zwrot podręcznika odnotowuje się w bazie użytkowników co świadczy

 

o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 

 

§ 3

 

Procedura wypożyczania podręcznika

 

 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu,

 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub

 

materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

 

2. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma

 

obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy Umowy użyczenia podręcznika

 

rodzicom ucznia – której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

3. Każda umowa użyczenia, o której mowa w ust. 2, musi być przygotowana w 2 egzemplarzach.

 

4. Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma

 

obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz umowy, o którym mowa w ust. 2,

 

i najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego przekazać go Bibliotece.

 

5. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem

 

sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy.

 

 

§ 4

Zmiana Szkoły

 

1.Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji

 

w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

 

2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz,

 

wydając Rodzicowi stosowne potwierdzenie.

 

3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów

 

edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książek.

 

2. Uczeń/rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

 

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 

4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

 

5. Wraz z upływem terminu zwrotu Uczeń powinien

 

uporządkować podręczniki, tj. Powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć

 

w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki

 

szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem

 

(płyty CD, mapy, plansze itp.).

 

 

§ 2

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

 

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne

 

zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

 

2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów

 

bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

 

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub

 

spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie,

 

porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz

 

inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów

 

edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości.

 

§ 3

 

Zakres odpowiedzialności

 

1.Uczeń/rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub

 

zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

 

2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika, o której

 

mowa w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.

 

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

 

– kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

 

– kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,

 

przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art.

 

22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota

 

ta stanowi dochód budżetu państwa.

 

4. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

 

5. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników

 

Biblioteka, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty.

 

6. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę

 

skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

§ 4

 

Zwrot podręczników

 

1.W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie

 

określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

 

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

 

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,

 

przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art.

 

22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i

 

zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta

 

stanowi dochód budżetu państwa.

 

2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.

 

3. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub

 

materiału edukacyjnego Biblioteka, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika,

 

wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty.

 

4. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za

 

niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział VI

 

INWENTARYZACJA

 

 

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników w danym roku szkolnym.

 

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego, celem uzupełnienia zasobów.

 

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią

 

niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki .

 

3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, Bibliotekarzem, a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

 

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów

 

edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Umowa użyczenia podręcznika

 

zawarta dnia ………………….. pomiędzy: Szkoła Podstawową im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach zwanym dalej„Użyczającym”

a Panem/nią……………………………… zam. w ……………………………………….

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ……………………….................................,zwanym dalej „Biorącym do używania”- rodzicem/ prawnym opiekunem ucznia...............................................................................................klasy..................... Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach

 

§ 1.

 

1. Przedmiotem użyczenia jest podręcznik / komplet podręczników i materiałów edukacyjnych do klasy ..................................szkoły podstawowej/gimnazjum

 

§ 2.

1. Z dniem podpisania umowy Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie

Biorącemu do używania, a Biorący przyjmuje do używania przedmiot użyczenia

określony w § 1, zwanym dalej podręcznikiem, na czas oznaczony – od dnia 10 września do 20 czerwca danego roku szkolnego

2. W przypadku zmiany Szkoły umowa rozwiązuje się wraz ze zwrotem podręcznika.


§ 3.

1. Biorący do używania zobowiązuje się do używania podręcznika zgodnie z jego

przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie.

2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać podręcznika do korzystania innym osobom.

 

§ 5.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nieoddania w terminie podręcznika Biorący do

używania zobowiązuje się do zwrotu:

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,

przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art.

22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra

 

§ 6.

O wysokości kosztów, o których mowa w § 5, Użyczający zawiadomi Biorącego do

używania, wzywając do zapłaty stosownej kwoty.

 

§ 7.

Biorący do używania przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu

wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone

podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego

 

§ 8.

Biorący do używania oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem wypożyczania

darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i akceptuje jego treść.

 

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

 

 

 

 

 

.................................................                                         .........................................................

 

Użyczający                                                                  Biorący do używania

 

 

...........................................,dnia.............................................

 

 

 

 

 

English (United Kingdom)