Ogólne warunki ubezpieczenia NW

There are no translations available.

Ogólne warunki ubezpieczenia NW

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku przekazania danych osobowych osób ubezpieczonych, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólne SA (zwany dalej „Ubezpieczyciel”) będzie przetwarzał dane według poniższych zasad.
1. Ubezpieczyciel, który świadczy ochronę ubezpieczeniową jest administratorem danych osobowych, które mogą być przetwarzane w celu:
1) wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania może być niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy ubezpieczenia, przepis prawa lub Twoja zgoda;
2) marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda;
3) wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących zawartych umów ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub przepis prawa;
4) w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela;
5) dochodzenia roszczeń Ubezpieczyciela – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela;
6) podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela;
7) wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Ubezpieczycielu – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa.
2. Twoje dane osobowe mogą zostać pozyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze, Narodowego Funduszu Zdrowia lub podmiotu go zastępującego, organów administracji publicznej, Banku lub innych spółek z grupy Aviva oraz innych podmiotów upoważnionych do przetwarzania Twoich danych, na podstawie Twojej zgody lub przepisu prawa i w związku przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego lub zawarciem umowy ubezpieczenia, oceną ryzyka ubezpieczeniowego lub rozpatrywaniem roszczenia. 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym ubezpieczycielom i reasekuratorom, w zakresie i celu wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ubezpieczyciela, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Ubezpieczycielem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Ubezpieczyciela. Kategorię podmiotów, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe wskazano w polityce prywatności na stronie internetowej Ubezpieczyciela. 4. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Ubezpieczyciela Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 5. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych wymaga Twojej zgody i zgoda ta nie jest niezbędna do wykonania umowy ubezpieczenia lub ubezpieczenia grupowego, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aviva: Public
6. W związku z przetwarzaniem Twoim danych osobowych, decyzje Ciebie dotyczące mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany np. w sytuacji zawierania umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany także w innych przypadkach, tj. w przypadku pozyskania Twojej zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. 7. Z związku z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
8. Ubezpieczyciel wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub pisemnie na adres Ubezpieczyciela. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

English (United Kingdom)